UFABET

UFABET

Za’tarah: “ฉันจะทำมันอีกครั้งถ้าเราแพ้”

Za'tarah: "ฉันจะทำมันอีกครั้งถ้าเราแพ้"

ในหลาย ๆ ด้าน นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอนาคตของกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) คนรุ่นต่อไปนี้จะพัฒนาความคิด โครงการ และโปรแกรมต่างๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุน และนักการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต้องการโอกาสในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับ SDP นักศึกษาจำเป็นต้องสำรวจความสนใจ...

Continue reading...